หน้าแรก   เกี่ยวกับโครงการ   แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ   สาระน่ารู้   คำถามที่พบบ่อย   เว็บบอร์ด   ติดต่อสอบถาม
 

   
 


      สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 5 หมวด 5 ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545

      สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวมีภารกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในการพัฒนามาตรฐาน การบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการสนับสนุนการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และเพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งเดิมเป็นภารกิจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้ถ่ายโอนมาให้สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2545 นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ยังรับโอนงานพัฒนาและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์มาจากกรมประชาสัมพันธ์ด้วย


      การท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก สร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศและท้องถิ่น สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด ด้วยเหตุนี้จึงมีการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่องเที่ยวของประเทศให้สูงขึ้น เป็นการสร้างจุดแข็งของประเทศไทยให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของไทยมีคุณภาพมาตรฐานสากล (World Class Destination) โดยให้ความสำคัญกับตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น มีเป้าหมายเพื่อดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามนโยบายการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล และแข่งขันได้

      สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งมีภารกิจที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ในความนิยมของนักท่องเที่ยวทุกระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสนองความต้องการของการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติมากขึ้น สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเห็นสมควรให้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ข้อมูลแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติ สำหรับเป็นที่สืบค้นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้อีกทางหนึ่ง